Historie

Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena dne 28. 9. 1991 a vznikla sloučením již existující

Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako součást Českého

vysokého učení technického v Praze. V roce 1953 získala nezávislé postavení a začala se

rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty – strojní a elektrotechnickou.

Převážnou část své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další

dvě nové fakulty – aplikovaných věd a ekonomická – vznikly v roce 1990, krátce po sametové

revoluci.

Pedagogická fakulta v Plzni byla založena v roce 1948 nejprve jako pobočka Pedagogické

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako samostatná Vyšší

pedagogická škola, později jako Pedagogický institut a od roku 1964 byla samostatnou

Pedagogickou fakultou. Jejím úkolem je připravovat učitele základních a středních škol. V

roce 1991 se stala součástí Západočeské univerzity.

V roce 1993, dva roky po svém založení, byla zřízena Fakulta právnická na základě stále

vzrůstající potřeby právníků v době přeměny sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce

1989.

Podle nově přijatého zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách změnila Západočeská

univerzita od roku 1999 svůj název na Západočeská univerzita v Plzni.

Po deseti letech existence ZČU byla založena sedmá fakulta Fakulta humanitních studií, jejíž

základ vznikal od roku 1997 na Fakultě právnické jako Středisko humanitních studií. Od 3. 1.

2005 fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.

1. 7. 2000 bylo zřízeno centrum Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském

regionu jako vysokoškolský ústav ZČU.

V roce 2004 byl na ZČU zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav.

V roce 2008 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií a v témže roce i Ústav jazykové

přípravy.

Transformací Ústavu umění a designu 1. 9. 2013 vzniká Fakulta umění a designu, která od 26.

3. 2014 nese název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Západočeská univerzita je schopna poskytnout vzdělání ve většině hlavních vzdělávacích

oborů. Přestože zde studují studenti z celé republiky i ze zahraničí, je určena hlavně pro

studenty ze západních Čech, kde jako jediná vysokoškolská instituce tohoto regionu

připravuje odborníky v oblastech strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované

matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a

kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné správy, zdravotnictví, designu a umění.

Doufáme, že absolvováním na jedné z fakult ZČU v Plzni neskončí kontakt s Vaší alma

mater.

Těšíme se na další setkání na fakultní či univerzitní akci a na budoucí vzájemnou spolupráci

v oblasti výzkumu a vývoje nebo dalšího vzdělávání.