Univerzita slavnostně otevřela výzkumné centrum RICE

Univerzita slavnostně otevřela výzkumné centrum RICE

Výzkumné centrum RICE vybudovala Západočeská univerzita v Plzni s finanční podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 2 – Regionální VaV centra. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 29. 9. 2010, realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2010 a ukončena 31. prosince 2015. Celkové způsobilé výdaje činí 625 mil. Kč, z toho 85 procent bylo financováno z OP VaVpI a 15 procent ze státního rozpočtu ČR. Vlastní stavba budovy započala 26. 11. 2013 a zkolaudována byla 8. 12. 2015. Centrum RICE postavilo sdružení Z+C společností Zlínstav a.s. a ENGIE (dříve COFELY) a.s.

Od vzniku myšlenky projektu RICE až do dokončení výstavby výzkumného centra uběhlo přesně deset let. Jedním z těch, který je s projektem spojen od jeho úplného začátku, je vědecký ředitel centra Zdeněk Peroutka. Podle něj stavba výzkumného centra RICE úspěšně skloubila náročné technologie s moderní architekturou. „Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovými přístroji a unikátními technologiemi. Například v největší laboratoři, což je halová zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4 MW. V této halové laboratoři měly světovou premiéru například rozváděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče General Electric MV6000 v plně rekuperativním provedení. Naše týmy mají k dispozici i další náročné a nákladné vybavení, například laboratoře výkonové elektroniky a inteligentních pohonů, speciální mikroskopické laboratoře, čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou diagnostiku či mikroelektronické laboratoře, které nám umožní pracovat i na náročných projektech pro kosmický výzkum,“ popisuje Zdeněk Peroutka.

V průběhu projektu se podařilo vybudovat výjimečný výzkumný tým. „RICE na konci roku 2015 zaměstnávalo téměř 200 pracovníků a za dobu své existence se zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun,“ vyjmenovává Peroutka.

S výsledky práce výzkumníků RICE se můžeme setkat v běžném denním životě, například ve vozidlech městské dopravy – trolejbusech, tramvajích, hybridních či elektrických autobusech, kde se pracovníci podíleli především na vývoji pohonů a inteligentních řídicích systémů. Jeden z týmů ve spolupráci s hasiči vyvinul a v současné době testuje takzvané inteligentní hasičské obleky a rukavice vybavené různými senzory, sledujícími například teplotu, vlhkost, nebezpečné plyny a další údaje. Na základě zpětné vazby od hasičů se obleky vylepšují a dolaďují. Technologie, senzory a detektory z RICE je možné kromě integrovaného záchranného systému najít také v kosmických programech, v jaderné energetice nebo medicíně.

Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Patří mezi ně získání několika patentů včetně evropských, ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinulo úspěšné produkty, jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory nebo už zmiňované dopravní prostředky či zásahové obleky a rukavice pro hasiče.

RICE zaměřuje svůj hlavní vědecký potenciál na „inteligentní průmyslové systémy“. Zajišťuje kompletní výzkumný cyklus od základního výzkumu přes výzkum aplikovaný až po stavbu a testování technologických demonstrátorů a prototypů. Vyvinuté a plně otestované technologie jsou následně transferovány průmyslovým partnerům. Šest výzkumných týmů se specializuje na výzkum nových koncepcí pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace, výkonovou elektroniku a inteligentní pohony, materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy, tištěnou elektroniku a flexibilní tištěné technologie, smart textilie, výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, na diagnostiku a identifikaci systémů.

Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a podílejí se na společných projektech s významnými komerčními subjekty.