Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly prestižní ocenění Evropské komise HR Award. To vyjadřuje, že vytvářejí kvalitní podmínky pro vědecké pracovníky a v této oblasti budou podnikat kroky pro další zlepšování.

HR Excellence in Researchzkráceně HR Award – značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, transparentní postup při přijímání vědeckých pracovníků, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které jsou pro udělení HR Award důležité.

 „Získáním HR Award se Západočeská univerzita řadí mezi špičkové instituce, které v oblasti péče o zaměstnance dodržují vysoké evropské standardy,“ komentuje ocenění rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Plzeňská univerzita se tak stává součástí skupiny institucí, které jsou vyhledávané českými i zahraničními vědeckými pracovníky. „Je to garance, že jsme důvěryhodným zaměstnavatelem a budeme se v tomto směru dále rozvíjet,“ dodává.

Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou čerstvě pochlubit výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky).

Ty se v listopadu 2017 přihlásily k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Od té doby intenzivně pracovaly na analýze potřeb a s ním spojeným akčním plánem. Oba dva dokumenty v říjnu letošního roku odeslaly hodnotitelům nominovaným Evropskou komisí, kteří posoudili jejich formální a obsahovou kvalitu.

Během celého roku se členové pracovní skupiny účastnili workshopů a prezentací na téma péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu, organizovaných v ČR i zahraniční. Setkávali se s hodnotiteli, zástupci institucí, které prestižní titul již získaly, představiteli Evropské komise a kolegy z ČR, jejichž instituce o HR Award usilují také.

Získáním HR Award se součásti zavazují dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

“Získání ocenění HR Excellence in Research je známkou kvality, ale je i velkým závazkem pro neustálý rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro všechny členy týmu NTC,” konstatuje Petr Kavalíř, který tyto aktivity na NTC zaštiťuje.

„Díky HR Award můžeme využívat výhodnější podmínky pro čerpání grantů z národních projektů Technologické agentury ČR,“ uvádí jednu z výhod certifikace Petr Netolický, koordinátor HR Award na Fakultě elektrotechnické. V rámci národních projektů bonifikuje Technologická agentura ČR takto oceněné instituce a uznává jim vyšší nároky na režijní náklady. Výhody přináší HR Award i u evropských projektů, kde se například v programu Horizont 2020 posuzuje i kvalita řízení a péče o lidské zdroje.

 „Uděláme vše pro to, aby se nositelem známky HR Award stala celá Západočeská univerzita. Myslím si, že k tomu máme dobře nakročeno,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Upozorňuje, že zatímco v západní Evropě jsou nositeli HR Award stovky výzkumných organizací a univerzit, ve východní části Evropy se její udělování teprve rozbíhá.