Příprava budoucích učitelů prochází reformou

Příprava budoucích učitelů prochází reformou

Vloni v září zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s pedagogickými fakultami reformu přípravy budoucích učitelů. Jde o úkol, který vyplývá ze Strategie 2030+. Tento strategický dokument MŠMT obsahuje také požadavek revize rámcových vzdělávacích programů. Děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík věří, že změny se ve školství pozitivně projeví. Opatření směřující k modernizaci výuky přitom začala plzeňská fakulta uskutečňovat ještě před reformou. Daří se jí také vzbuzovat zájem o učitelskou profesi – v posledních dvou letech zaznamenává více než dvojnásobný nárůst počtu uchazečů.

„Epidemie covidu-19, uzavření škol a následný přechod na distanční výuku, kdy se třídy doslova staly součástí mnohých domácností, obrátily pozornost velké části společnosti ke školám a vzdělávání. V odborné veřejnosti rozdíl mezi tím, co a jak se učí ve školách, a tím, jak vypadá a kam se vyvíjí dnešní společnost, budí pozornost dlouhodobě,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Klišé, že pedagogické fakulty jsou odtržené od praxe ve školách, však podle něj neplatí.

Neplatí ani to, že absolventi pedagogických fakult hledají ve velké míře uplatnění mimo školství. „V posledních letech pozorujeme výrazný nárůst zájemců o studium – za poslední dva roky se počet uchazečů o studium více než zdvojnásobil. Tento trend také zajímavým způsobem koresponduje se zvyšujícím se podílem absolventů, kteří nastupují do školství. Těch je u nás okolo 90 %,“ uvádí Pavel Mentlík výsledky šetření, které Fakulta pedagogická každoročně provádí.

Tento trend by měly podpořit i změny vycházející ze Strategie 2030+. Ačkoliv už před zahájením současné reformy přípravy učitelů velká část pedagogických fakult včetně plzeňské uskutečnila ve výuce zásadní změny, je podle děkana Pavla Mentlíka důležité, že se na zlepšení pracuje systémově. „Reforma pregraduální přípravy učitelů má za úkol prohloubit sepětí fakult se školami. Zaměřuje se na rozvoj praxí studentů učitelství ve školách, rozvoj oborových didaktik a rozpracovává profil absolventa učitelství, který bude ještě více připravován pro úspěšné zvládání učitelské profese,“ vysvětluje Pavel Mentlík.

Plzeňská pedagogická fakulta pracuje na zlepšování pedagogických praxí budoucích učitelů dlouhodobě. „Ve spolupráci s magistrátem města Plzně a spolupracujícími školami v regionu pracujeme na konceptu Plzeňská fakultní škola. Praxe studentů učitelství začínáme koncipovat jako průběžné. Budou tedy probíhat po celou dobu studia. Velký důraz klademe na jejich kvalitu. Student bude průběh praxe bezprostředně vyhodnocovat se zavádějícím učitelem i oborovým didaktikem. Předpokládáme i zavedení náročnějších typů výuky, jako je výuka tandemová,“ popisuje Pavel Mentlík. V současné době dokončuje fakulta pilotáž takového způsobu praxí a připravuje webovou aplikaci, která umožní těsnou a efektivní spolupráci fakulty se školami.

S přípravou budoucích učitelů souvisí rozvoj oborových didaktik. Ty vybavují budoucí učitele kompetencemi, které jim umožňují kvalitně vyučovat předměty jejich budoucích aprobací. „Na praxe ve školách v rámci seminářů na fakultě navazují učitelské mikrovýstupy, které v některých případech probíhají ve virtuální třídě, originálním konceptu výuky budoucích učitelů, který na fakultě rozvíjíme. Intenzivně se zabýváme také takzvanými kritickými místy kurikula, tedy učební látkou, která dělá žákům největší potíže,“ uvádí Pavel Mentlík.

V rámci reformy pregraduální přípravy učitelů spolupracují fakulty a MŠMT na podobě inovovaného profilu absolventa pedagogické fakulty. „Absolvent by měl být co nejlépe připraven na práci s dětmi, rodiči, spolupráci s kolegy a měl by být schopen pracovat na svém dalším profesním rozvoji,“ říká Pavel Mentlík.

Přípravu učitelů nepochybně ovlivní i probíhající tzv. „velká“ revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Reforma určí, jak bude vypadat výuka na školách, a do jisté míry ovlivní i profil budoucího učitele. Expertní panel jmenovaný vloni na podzim ministrem školství v současné době ukončil práci na hlavních směrech revize, pod nichž se bude reforma dále řídit. „Pedagogické fakulty se do revize aktivně zapojily. Ke konci minulého roku proběhly na fakultách workshopy zaměřené na hlavní směry revize,“ říká děkan Pavel Mentlík s tím, že na Fakultě pedagogické v Plzni proběhl workshop k uzlovým bodům. Pavel Mentlík je přitom garantem tohoto hlavního směru a v expertním panelu zastupuje Asociaci děkanů pedagogických fakult. Pedagogické fakulty připravují způsob, jak budou vyhodnocovat změny, které probíhající revize RVP přinese do přípravy budoucích učitelů, aby na ně mohly včas reagovat.