Státní vyznamenání letos putuje i na ZČU

Státní vyznamenání letos putuje i na ZČU

Jaroslav Šesták absolvoval v roce 1962 Vysokou školu chemicko-technologickou. Ve stejném roce začal pracovat ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde působí jako emeritní vědecký pracovník dodnes. Na Západočeské univerzitě pracuje v oblasti vědy a výzkumu od roku 2001.

Věnuje se zejména termální fyzice a termodynamice. V rámci této nauky o materiálech a jejich tepelného studia se podílel na vzniku nových vědních odvětví sledujících specifické jevy, jako jsou kinetické fázové diagramy, teorie sklotvornosti, ekonomická termodynamika nebo neizotermní kinetika, kde je jeho Šesták – Berggrenova rovnice citována více než tisíckrát.

Za klíčové momenty svého profesního života považuje absolvování dvouročních stáží – ve Švédsku v Ústavu nukleárního výzkumu, Studsvik, v letech 1968 – 1969 a hned nato v USA na University of Missoury v letech 1969 – 1970. Velký význam přikládá také stážím na Kyoto University v Japonsku a na Tchaj-wanu.

Jaroslav Šesták se stal garantem vzniku řady institucí, např. School of Energy Science of Kyoto University v Japonsku, Fakulty humanitních studí na Univerzitě Karlově v Praze a české odnože University of New York in Prague, kde dvacet let přednášel mezioborový předmět Na pomezí vědy a filozofie přírody.

Jeho největší profesním úspěchem je vydání triptychu odborných publikací v renomovaném nakladatelství Springer, jejichž je spoluautorem – Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials (2011), Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials (2013) a Thermal Physics and Thermal Analysis (2017). Knihy patří mezi dvacítku nejúspěšnějších titulů nakladatelství Springer.

Jaroslav Šesták je autorem a editorem asi 15 knih, řadu z nich sám graficky upravil, napsal na tři stovky odborných sdělení, přednesl stovky odborných a popularizačních přednášek a v roce 2000 byl zařazen mezi dvacet nejčastěji citovaných českých fyziků (obor termodynamika).

Zážitky z cest, příhody přibližující život a práci vědce, postřehy a úvahy i populárně-naučné texty obsahuje jeho kniha z roku 2014 Světem badatele.

Jaroslav Šesták je nositelem nejvyšších vyznamenání Akademie věd ČR (Heyrovského medaile) a České společnosti chemické (Hanušova medaile) a řady mezinárodních ocenění.