Západočeská univerzita má nový strategický záměr

Západočeská univerzita má nový strategický záměr

Západočeská univerzita letos vstoupila do dalšího pětiletého období. Čím se během něj bude řídit, obsahuje strategický záměr pro období 2021-2025. Jaké myšlenky ho formovaly a jak zní jeho krédo? To v následujícím textu přibližuje rektor Miroslav Holeček.

Každý určitě zažil ten pocit, kdy si v duchu plánoval nějakou důležitou investici nebo třeba koupi nového automobilu. Představujeme si v takových případech něco mnohem lepšího, než máme dosud, všechny možnosti jsou otevřené, a tak si můžeme vysnít ideální variantu. Cesta k ní je ovšem dlážděna kompromisy a z ideální varianty se pomalu klube něco podstatně střízlivějšího. Jenže ony počáteční sny jsou mimořádně důležité. Ukážou nám totiž cestu a tak či onak se do výsledné realizace promítnou.

Když jsme před více než rokem začali ve vedení univerzity přemýšlet o novém strategickém plánu univerzity, stali jsme se právě takovými smělými plánovači nových vizí. Je samozřejmě krásné představit si naši univerzitu jako jedno ze zásadních evropských center vzdělávání a vyspělého výzkumu. Univerzitu, která je i zásadním potenciálem vzdělanostního rozvoje našeho města a kraje a jejíž třetí role přesahuje nejen hranice regionu, ale i České republiky. Od první chvíle jsme věděli, že musíme být maximálně realističtí, a tak jsme se snažili dát těmto krásným vizím uskutečnitelný ráz.

Začali jsme přemýšlet o tom, co je vlastně tím nejpodstatnějším. Co je tím, co dělá univerzitu kvalitní? Určitě je to výborné výzkumné renomé, spolupráce s průmyslem, vynikající mezinárodní spolupráce… Ale univerzita je především školou. Vzdělávání je prioritou nejzákladnější. Ovšem kvalita vzdělávání se měří, ověřuje či stanovuje podstatně hůře než kvality vědy či aplikačních výsledků. Co znamená, že chceme být špičkovou vzdělávací institucí? Kdo určí, že jí opravdu jsme?

Když si vzpomeneme na školní léta, vybaví se nám někteří učitelé. A nejvíce ty, na které s láskou vzpomínáme, kteří nás nejen něco naučili, ale dali nám i něco navíc. Na třídních srazech říkáme, že ta či ten byl(a) sice přísná(ý), náročná(ý), ale byl(a) k nám vždy fér a moc jsme si jí (ho) vážili. Ano, po rodině jsou to především učitelé, kteří nás formují, v jejichž chování se ukazují hodnoty, které bezděky přijímáme a odnášíme si do dalšího života.

I my na vysoké škole jsme učitelé. Není důležité, zda přednášíme zásadní předmět, vedeme cvičení nebo pracujeme v laboratoři se studenty na diplomkách či s doktorandy na jejich výzkumném úkolu. Vždy jsme v interakci s mladými lidmi, kteří nás pozorují, hodnotí a kromě znalostí si z této interakce odnášejí i něco, co si vůbec neuvědomíme. Mladí lidé tráví na naší univerzitě řadu let, a to ve věku, kdy se zásadně formuje jejich občanské uvědomění, kdy výrazně vstupují do řady významných mezilidských interakcí, kdy začínají zcela vážně přemýšlet nejen, čím budou, ale i kým budou.

Jací by měli být naší absolventi? Měli by mít co nejlepší znalosti ze svého oboru a přehled o souvislostech, které tento obor přesahují. Ale především by to měli být zodpovědní lidé, kteří nepřejímají slepě každou „zaručenou informaci“, ale hodnotí fakta s kritickým nadhledem, umí se zodpovědně rozhodnout a hájí určité hodnoty. Jsou to vlastnosti, které chybí například řadě politiků. Jenže z dnešních mladých lidí se bude formovat další generace politiků, i z těch, na které máme přímý vliv i my.

Naše zodpovědnost za budoucí svět je velká. A tak vzniklo krédo našeho nového strategického  záměru: To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY. Hlásíme se v něm k zodpovědnosti za budoucí svět. Ne tedy naše vynálezy, vědecké objevy, odborné knihy, kurikula nových studijních programů či umělecká díla sama o sobě, ale to, že toto vše přispěje k rozvoji dnešní mladé generace, je tím nejdůležitějším.

Toto je základní myšlenka, na níž stojí náš strategický záměr. Chceme být lepší ve vědě, třetí roli, kvalitním mezioborovém vzdělávání, internacionalizaci, to bezpochyby. Ale především při tom všem chceme myslet na mladé lidi, které těmito aktivitami formujeme tak, aby oni pak přispěli k lepšímu světu. A to především znamená postavit se ke všem našim aktivitám maximálně zodpovědně. Je-li student svědkem toho, jaký respekt přináší výzkumný výsledek či jak je firma ochotna dobře zaplatit za dobrý nápad, začíná rozumět hodnotě kvalitní práce, a především kvalitě myšlenek postavených na kritickém a trpělivém bádání. Vidí-li student, že se ve výuce dozvídá zajímavou formou složité věci, vytváří se v něm úcta k poctivému a srozumitelnému vyjadřování myšlenek a třeba i odpor k frázovitému vršení banálních či podivných tvrzení všeho druhu. Ano, máme velkou zodpovědnost. Strategický záměr 2021‑2025 se ji snaží vyjádřit a promítnout do naší každodenní činnosti.

Čtyři základní priority představují pilíře, které mají být konkrétními milníky, k nimž chceme ve své základní činnosti směřovat. Chceme posílit interdisciplinaritu ve vzdělávání a tvůrčí činnosti, protože právě v propojení a spolupráci oborů spočívá naše velká síla. Tu chceme do budoucna ještě znásobit. Mezi naše priority rovněž patří propojování vzdělávání a tvůrčí činnosti s praxí. Mimořádně chceme posílit spolupráci se zahraničím, naše geografická pozice i dlouhodobá spolupráce s Bavorskem je výzvou k tomu, abychom tyto vazby ještě dále zintenzivňovali. A roli univerzity rovněž chápeme tak, že je přínosná pro region, že využívá jeho potenciál a současně jej i zesiluje a přispívá k růstu jeho hodnoty a atraktivity pro studenty i zahraniční spolupráci. Kromě tohoto vlivu v Plzeňském kraji má však naše univerzita výjimečnou pozici vůči Karlovarskému kraji, kde funguje naše pobočka jako jediná veřejná vysoká škola v tomto regionu. Měli bychom zde proto naše působení dále budovat a posilovat. I to je naše významná priorita.

Akademické prostředí je tvůrčí a podnětné, protože je svobodné. Chceme i nadále činit vše pro to, abychom tuto nezávislost dále rozvíjeli, abychom minimálně omezovali tvůrčí potenciál jednotlivců a jejich samostatný rozlet. Ale něco by nás přece mělo spojovat. Věříme tomu, že je to právě naše krédo. Tedy myšlenka, že naše činnost, jakkoli svobodná a nezávislá, je zatěžkána obrovskou zodpovědností. Zodpovědností za budoucí svět, který je v rukou mladé generace, na níž můžeme po určitou dobu významně působit.

Strategický záměr Západočeské univerzity pro období 2021-2025 je k dispozici ve strategických dokumentech na webu ZČU.