Absolventi Fakulty pedagogické nastupují do škol ve větší míře než dříve

Absolventi Fakulty pedagogické nastupují do škol ve větší míře než dříve

Jak ukazuje výsledek analýzy uplatnění absolventů, kterou každoročně provádí Fakulta pedagogická, v roce 2020 výrazně vzrostl podíl absolventů, kteří po studiu začali pracovat jako učitelé. Uplatnění absolventů svých učitelských studijních programů fakulta dlouhodobě analyzuje. Zajímá ji především, kolik studentů již při studiu ve školách učí a kolik jich po absolutoriu do škol nastupuje.

Po dobu několika let se podíl absolventů fakulty, kteří zůstávali ve školství, pohyboval okolo 70 % (73 % v roce 2019). U studentů, kteří absolvovali v roce 2020, se tento podíl výrazně zvýšil, a to téměř na 89 % z celkového počtu absolventů učitelských studijních programů. Konkrétně se tedy jedná o absolventy bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a magisterských a navazujících magisterských studijních programů pro oba stupně základních škol a školy střední, a to včetně absolventů kombinované formy studia.

Pro výuku budoucích učitelů je důležitou skutečností, že velká část studentů v průběhu studia již ve školství pracuje. V roce 2020 to bylo 78 % ze všech absolventů učitelských programů na FPE. Tito studenti pak v naprosté většině po úspěšných obhajobách a státních závěrečných zkouškách zůstávají na školách, kde už v průběhu studia učí. Na tuto skutečnost, která je zřejmá již delší dobu, se Fakulta pedagogická snaží plně reagovat.

Trend, kdy studenti po dohodě s řediteli spolupracují se školami již v době studia, sledujeme delší dobu. O studenty některých aprobací je velký zájem a není výjimkou, že nastupují na školy, kde předtím realizovali své pedagogické praxe. Často na těchto školách již učí i v průběhu studia. Fakulta na to reaguje jednak silným důrazem na reflexi pedagogických praxí, ale také inovací studijních programů, kdy se snažíme, aby příprava budoucích učitelů maximálně zohledňovala potřeby vzdělávací praxe. Student, který je ve škole v kontaktu s žáky i několikrát týdně, poměrně výrazně vyžaduje to, co při výkonu své profese přímo využije,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

Vzestup zájmu absolventů učitelství o pozice ve školství může být podle něj pouhým meziročním výkyvem, ale také se může jednat o následek zvyšování atraktivity učitelské profese, kterou je ve vazbě na navyšování finančních prostředků v regionálním školství možné sledovat.

Stále však jsou v České republice regiony, kde je učitelů velký nedostatek. Plzeňská Fakulta pedagogická připravuje budoucí učitele dominantně pro Plzeňský kraj, kde v roce 2020 začalo ve školách pracovat 60 % absolventů, ale výrazně přispívá i k řešení nedostatku učitelů ve Středočeském kraji, kam zamířilo 16 % absolventů, a kraji Karlovarském, kde k výkonu učitelské profese nastoupilo 13 % absolventů. U Středočeského kraje je podle děkana FPE Pavla Mentlíka nedostatek učitelů zřejmě dán velkou nabídkou atraktivních pracovních pozic pro vysokoškoláky v Praze. Karlovarský kraj je dlouhodobě postižen nedostatkem učitelů, a to nejhůře v celé České republice. Příčinou toho může být periferní poloha a výrazné strukturální postižení.

Letošní zájemci o studium na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni se mohou hlásit do 30. dubna. Přijímací zkoušky budou vzhledem k okolnostem u velké části oborů a programů skládat online formou.